04 apr 2014 19:56

Strijd tegen boviene virale diarree

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle en minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bestrijding van boviene virale diarree (BVD).

Het ontwerp beoogt het opstarten van een verplicht bestrijdingsprogramma tegen boviene virale diarree vanaf 1 januari 2015. Deze virale ziekte bij runderen, die niet overdraagbaar is op de mens, heeft een belangrijke sanitaire en economische impact wanneer zij een veebedrijf treft: zieke dieren, daling van de immuniteit van de rundveestapel, meer risico op secundaire infecties, gebruik van antibiotica... Om economische en sanitaire redenen en gezien de bestrijding van dit virus in de buurlanden heeft de landbouwsector de wens geuit om in België te starten met een verplichte bestrijding van dit virus, om de sanitaire toestand van de rundveebedrijven in ons land nog te verbeteren, om ervoor te zorgen dat zij geen rechtstreeks economisch verlies lijden en de uitwisselingen met de buurlanden te beschermen. 

De bestrijding zal geleidelijk aan gebeuren. Het KB voorziet onder meer dat alle kalveren die  vanaf 1/1/2015 geboren worden verplicht moeten bemonsterd worden met het oog op een BVD-onderzoek.  Die dieren moeten een "IPI-vrij"-statuut hebben om verhandeld te worden.

Vanaf die datum mag geen enkel IPI-dier (immunotolerant, persistent geïnfecteerd) noch verhandeld worden (tenzij om naar het slachthuis afgevoerd te worden), noch op de weide geplaatst worden.

Vanaf 2017 mogen enkel runderen die een "IPI-vrij"-statuut hebben gekregen, verhandeld worden, en dit ongeacht hun leeftijd.

Later zijn nog andere maatregelen voorzien maar de datum of de toepassingsmodaliteiten ervan zijn op dit ogenblik niet gekend: analyse van alle runderen die nog geen BVD-statuut hebben,

verplichte bedrijfscertificatie en algemene monitoring, ...

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.