31 jan 2013 17:11

Strijd tegen de schijnhuwelijken en het schijn-wettelijksamenwonen - tweede lezing

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block hebben de ministerraad een voorstel voorgelegd dat de strijd tegen de schijnhuwelijken opvoert en uitbreidt tot het schijn-wettelijksamenwonen. Daarmee komen ze tegemoet aan een doelstelling van het regeerakkoord. Het voorontwerp wordt in tweede lezing goedgekeurd na het advies van de Raad van State.

De ministerraad heeft het voorontwerp van wet dat de strijd tegen schijnhuwelijken en het schijn-wettelijk samenwonen opvoert, goedgekeurd. Het wijzigt het burgerlijk wetboek, het strafwetboek, het gerechtelijk wetboek het wetboek van internationaal privaatrecht en de vreemdelingewet. De belangrijkste innovatie is de definitie van het schijn-wettelijksamenwonen, net zoals bij de schijnhuwelijken. De definitie zal de ambtenaren van burgerlijke stand en de parketten toelaten een onderzoek uit te voeren en indien nodig een verklaring van wettelijk samenwonen te vernietigen. 

Het gedwongen wettelijk samenwonen wordt eveneens strafbaar gesteld met boetes en gevangenisstraffen. De dienst Vreemdelingenzaken kan een verwijderingsbeslissing koppelen aan een inreisverbod van vijf jaar in geval van schijnhuwelijk of een schijn-wettelijksamenwonen.

voorontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht, met het oog op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijn-wettelijke samenwoningen