25 apr 2008 12:56

Strijd tegen fiscale en sociale fraude

Oprichting van een ministerieel comité en een college voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Oprichting van een ministerieel comité en een college voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een Ministerieel Comité en een College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude oprichten. De voorstellen die eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies voorlegden, waren voorzien in het regeerakkoord.

De eerste minister zit het comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude voor. Verder bestaat het uit alle regeringsleden die bevoegd zijn voor de fraudebestrijding. Het comité stippelt het algemene beleid uit voor de strijd tegen de fiscale en de sociale fraude en ziet erop toe dat de wetgeving in het hele land op uniform wordt toegepast.

De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding zit het college voor. De ambtenaren die een centrale rol spelen in de fraudebetrijding nemen eraan deel.

Het college zal voorstellen formuleren die de coördinatie van de verschillende inspectiediensten doeltreffender maken. Het zal ook voorstellen doen over specifieke actiepunten, nadat het de prioritaire actriepunten heeft bepaald. Ten slotte zal het voorstellen formuleren die de uniforme toepassing van de wetgeving garanderen en de gelijke behandeling van de belastingplichtigen en rechthebbenden. Elk jaar maakt het college een actieplan op. Het eerste plan zal tagen 30 juni 2008 af zijn. Het zal onder meer voorstellen formuleren om de werklast van de verschillende controlediensten te meten. Het college kan aan het comité alle voorstellen voorleggen die het nuttig acht.