18 mrt 2022 16:19

Strijd tegen het witwassen van geld

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed omtrent diverse dringende bepalingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld.

Het voorontwerp bevat de nodige bepalingen om te remediëren aan twee arresten van het Grondwettelijk Hof:

  • In zijn arrest 7/2022 oordeelde het Grondwettelijk Hof het onevenredig streng ervan uit te gaan dat het verlies van de betrouwbaarheid als bedrijfsrevisor in zulke gevallen per definitie onherroepelijk zou zijn en de betrouwbaarheid in geen enkele omstandigheid nog zou kunnen worden hersteld. Om die reden wordt artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 7 december 2016 gewijzigd om het effect van het beroepsverbod in de tijd te beperken. Er wordt voorgesteld dat de verbodsbepaling voor alle in deze bepaling omschreven situaties zal gelden gedurende een principiële termijn van 10 of 15 jaar. Er wordt aan herinnerd dat het Instituut van de Bedrijfsrevisoren geen discretionaire bevoegdheid heeft wanneer een van de in deze bepaling beschreven situaties zich voordoet. De betrokken natuurlijke persoon wordt dan geacht gedurende een periode van 10 of 15 jaar niet te voldoen aan de betrouwbaarheidsvereiste.
  • In zijn arrest 166/2021 oordeelde het Hof dat het preventief toezicht inzake de strijd tegen het witwassen niet kan worden toegewezen aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsultenten aangezien dit instituut niet op structurele wijze betrokken is bij de opstelling en toepassing van de regels voor de niet-gecertificeerde belastingadviseurs en niet beschouwd kan worden als het zelfregulerend orgaan voor deze beroepsgroep. Zoals ook het Hof opmerkt, moeten deze niet-gecertificeerde belastingadviseurs worden onderworpen aan het toezichtsregime vereist door de Europese antiwitwaswetgeving. Het is dus noodzakelijk dat de wetgever een toezichthouder aanduidt. Dit toezicht zal dus uitgeoefend worden door de Federale Overheidsdienst Economie zoals hij ook reeds het toezicht uitoefent op de onderworpen entiteiten opgesomd in de wet van 18 september 2017.
  • Ten slotte werden enkele bepalingen inzake het toezicht op de voetbalsector verbeterd, om het toezicht op de antiwitwaswet door de FOD Economie te verbeteren.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.