19 jan 2018 15:47

Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel de gids, charters en omzendbrief goed over de strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren. 

Het probleem van sociale dumping is nefast voor onze economie. Zij leidt tot oneerlijke mededinging en de teloorgang van arbeidsplaatsen. De federale regering heeft daarom de regels om de strijd tegen de sociale dumping aan te binden aanzienlijk verstrengd. Deze maatregelen werden uitgewerkt in samenspraak met de sociale partners en met de Commissie voor de overheidsopdrachten. Om de publieke aankopers te ondersteunen werd in juli 2017 een gids opgesteld die de praktische richtsnoeren bevat voor de aanbestedende overheden in het kader van de strijd tegen de sociale dumping in de klassieke sectoren.

De gids die vandaag werd goedgekeurd is behoorlijk gelijkaardig, maar heeft betrekking op de speciale sectoren. Ze bevat praktische richtlijnen voor de aanbestedende entiteiten die tot de speciale sectoren behoren. De gids wordt aangevuld met twee charters, één gericht aan de aanbestedende overheden in de speciale sectoren, en een andere aan de overheidsbedrijven en de ondernemingen die bijzondere of exclusieve rechten genieten. Tot slot zal een omzendbrief ervoor zorgen dat het charter van toepassing wordt gemaakt op de federale overheden, die ter zake het voorbeeld moeten geven.

De volgende maatregelen worden behandeld in de gids:

 • verplichting om een offerte af te wijzen in geval van schending van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht die strafrechtelijk gesanctioneerd wordt
 • mogelijkheid om een offerte af te wijzen in geval van schending van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht die niet strafrechtelijk gesanctioneerd wordt
 • uitsluiting omwille van het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
 • uitsluiting omwille van kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
 • uitsluiting omwille van fiscale en sociale schulden
 • uitsluiting in geval van niet-naleving van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht
 • gunningscriteria
 • abnormaal lage prijzen
 • onderaannemingsketen
 • overheidsopdrachten van beperkte waarde die door middel van een aanvaarde factuur geplaatst kunnen worden
 • onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging onder de Europese drempel
 • strijd tegen de sociale dumping in het kader van de concessieovereenkomsten
 • strijd tegen de sociale dumping aanbinden in de loop van de uitvoering van de opdracht