15 mrt 2017 12:00

studiedag van de Federale Interneauditdienst [FIA]: Partner in Good Governance

Op 4 mei 2016 ondertekende de Koning het koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Interneauditdienst (FIA). Op 1 juli 2016 werd de dienst operationeel. FIA werkt onder toezicht van het Auditcomité van de federale overheid; de Eerste Minister staat in voor de goede werking van de dienst.

Op 4 mei 2016 ondertekende de Koning het koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Interneauditdienst (FIA). Op 1 juli 2016 werd de dienst operationeel. FIA werkt onder toezicht van het Auditcomité van de federale overheid; de Eerste Minister staat in voor de goede werking van de dienst.

FIA evalueert op een onafhankelijke, objectieve en professionele wijze het risicobeheer, de interne controle en het goed bestuur binnen de diensten die binnen zijn audituniversum vallen. Door deze evaluaties vormt FIA een belangrijke ondersteuning voor het management om zijn rol, taken en verantwoordelijkheden op de best mogelijke wijze uit te oefenen. FIA helpt en ondersteunt de diensten bij de verbetering van hun werking, de realisatie van hun doelstellingen en de versterking van het risicobeheer, van de interne controle en van het goed bestuur. FIA gaat hierbij op een systematische en zorgvuldige wijze te werk.
Hat audituniversum van FIA omvat volgende diensten: FOD Kanselarij van de Eerste Minister, FOD Beleid en Ondersteuning, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Mobiliteit en Vervoer, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD Sociale Zekerheid, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FOD Justitie, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, POD Wetenschapsbeleid, Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL) en Regie der Gebouwen.
Uiterlijk op 1 januari 2018 worden ook volgende diensten opgenomen in het audituniversum van FIA: FOD Financiën, Ministerie van Landsverdediging, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.  Met ingang van dezelfde datum wordt ook een forensische audit opgezet.
Om de verjaardag van het koninklijk besluit te vieren organiseert FIA op 4 mei 2017 een studiedag rond het thema :

“Interne audit, partner van het management binnen de federale overheid”

Deze studiedag gaat door van 9u tot 16.30u, in het auditorium Storck van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.
Deze studiedag is bedoeld voor iedereen die interesse heeft voor de auditactiviteiten binnen de federale overheid en biedt de mogelijkheid om met andere geïnteresseerden, nationaal en internationaal, van gedachten te wisselen. Diverse aspecten van interne audit komen aan bod tijdens de voordrachten en debatten, waaraan vijf voorzitters van Federale Overheidsdiensten deelnemen, een vertegenwoordiger van het Auditcomité van de Federale Overheid en vertegenwoordigers  van de Auditdienst Rijk (Nederland) en van de Mission ministérielle d'audit interne du Ministère de l’Economie et des Finances (Frankrijk).
Als moderatoren treden op Prof. Dr. Geert Bouckaert en  Dr. Steve Troupin, beiden verbonden aan het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven.

Het programma is bijgevoegd.

Voor meer informatie en/of deelname aan deze studiedag kan u contact opnemen met Chahinaz Bennouf, auditor bij de Federale Interneauditdienst : Chahinaz.bennouf@audit.fed.be.