23 dec 2022 16:58

Subsidie voor de NMBS voor grensoverschrijdend en internationaal passagiersverkeer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel een bijkomende subsidie aan de NMBS toe te kennen in het kader van de ontwikkeling van grensoverschrijdend en internationaal passagiersvervoer.

In het regeerakkoord staat dat België een voortrekkersrol moet opnemen in het kader van de ontwikkeling van meer en snellere internationale (nacht)treinverbindingen tussen grote Europese steden, met de ambitie om van Brussel een echte internationale treinhub te maken.

Hiervoor beoogt het ontwerp de toekenning van een aanvullende uitzonderlijke subsidie van twee miljoen euro aan de NMBS om maatregelen in het kader van de steun voor de ontwikkeling van grensoverschrijdend en internationaal passagiersvervoer te financieren.

Het gaat om de volgende maatregelen:

  • aanpassingen aan de infrastructuur voor grenscontroles in de Channel Terminal van het station Brussel-Zuid (1,9 miljoen euro) om de veiligheid van de passagiers te verbeteren
  • een potentieelstudie van de internationale treinverbindingen tussen Nederland, België en Luxemburg (100 000 euro) om na te gaan hoe het spooraanbod op deze verbindingen het beste kan worden ontwikkeld

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden