27 jun 2008 13:13

Syndicale onderhandelings- en overlegcomités

Elektronische indiening en verdeling van documenten voor syndicale onderhandelings- en overlegcomités

Elektronische indiening en verdeling van documenten voor syndicale onderhandelings- en overlegcomités

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de elektronische indiening en de terbeschikkingstelling regelt van documenten voor de syndicale onderhandelings- en overlegcomités. 

Het voorstel van eerste minister Yves Leterme, geeft de voorzitters van de syndicale onderhandelings- en overlegcomités van de openbare sector de keuze te beslissen dat de indiening en de verdeling van de dossiers elektronisch zal gebeuren. Ze moeten wel het akkoord hebben van de representatieve vakorganisaties. Op die manier wordt ook minder papier gebruikt. Elke voorzitter bepaalt dan verder hoe men de documenten elektronisch ter beschikking kan stellen en die regels opnemen in het huishoudelijk reglement. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om documenten via de post, per aangetekende zending, in te dienen.

De Secretaries van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten (Comité A) en het Sectorcomité I, die deel uitmaken van de Kanselarij van de Eerste Minister, kunnen dus voortaan het nieuwe e-premierproject gebruiken voor de elektronische gegevensuitwisseling. 

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.