02 sep 2022 15:12

Syntheserapport over de uitvoering van het federale klimaatbeleid 2021-2030

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi akte van het syntheserapport over de uitvoering van het federale klimaatbeleid 2021-2030.

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, heeft de federale regering een governancemechanisme opgezet, dat tot doel heeft alle ministers en administraties die betrokken zijn bij de verschillende aspecten van het klimaatbeleid, te mobiliseren voor de ontwikkeling, de opvolging en de evaluatie van het klimaatbeleid. Daarvoor stellen de bevoegde ministers en hun administraties routekaarten op die de geplande beleidslijnen en maatregelen beschrijven.

Er is een jaarlijkse cyclus voor de opvolging van de uitvoering van de routekaarten. De rapporteringen worden opgesteld door elke bevoegde minister, en vervolgens geconsolideerd in een syntheserapport dat aan het parlement en de adviesorganen wordt medegedeeld. Op basis van dit syntheserapport zal de regering nagaan of bepaalde maatregelen moeten worden bijgestuurd of versterkt, dan wel of er nieuwe maatregelen moeten worden ontwikkeld met het oog op de volledige uitvoering van het Nationaal Klimaat- en Energieplan (NEKP).

Tot dusver zijn in totaal 39 routekaarten ingediend voor tien prioritaire domeinen.

De regering bevestigt ook het gebruik van het syntheseverslag als een centrale bijdrage aan het proces van de klimaattafels die in het najaar van 2022 worden georganiseerd in het kader van de voorbereiding van de herziening van de federale bijdrage aan het NEKP 2021-2030.