05 jul 2012 18:08

Taks dematerialisatie effecten aan toonder - webtoepassing

Om de vennootschappen in staat te stellen om op een eenvoudige wijze een verklaring in te dienen wanneer ze effecten aan toonder omzetten in effecten op naam, stelt de FOD Financiën een webtoepassing ter beschikking.

De wet van 14 december 2005 schaft effecten aan toonder af. Tot 31 december 2013 kan men ze omzetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Op de omzetting heft de overheid een taks van 1 % in 2012 en 2 % in 2013.

De omzetting in effecten op naam gebeurt door inschrijving in een nominatief register op basis van een verklaring door de vennootschap bij de FOD Financiën, meer bepaald bij het Registratiekantoor Brussel VI.
Om op een eenvoudige wijze een verklaring in te dienen, stelt de FOD Financiën een webtoepassing ter beschikking via zijn internetsite www.minfin.fgov.be en een beveiligde toegang tot My Minfin of My Minfin Pro, rubriek “E-services” – “Effecten aan toonder”.
Na het ingeven van de gevraagde gegevens, maakt de toepassing een verklaring op (die elektronisch ondertekend is) met een gestructureerde mededeling om te betalen.
Reeds ingediende verklaringen kunnen tevens geconsulteerd worden door de indiener

Medewerkers van financiële instellingen die toegang hebben tot My Minfin via een andere toepassing, Jmonnet genaamd, hebben automatisch toegang tot de ”Effecten aan toonder”-functie in My Minfin voor de omzetting in gedematerialiseerde effecten. Bij omzetting in gedematerialiseerde effecten, dus inschrijving in een effectenrekening, zorgt de financiële instelling voor de heffing van die taks.


Bijkomende vragen kunnen gesteld worden aan het Registratiekantoor Brussel VI via mail aan kant.reg.brussel6@minfin.fed.be of per telefoon op 0257/565 69.