17 jun 2014 12:00

Tax-on-web: met nog één maand te gaan, deed reeds een derde aangifte

Eén maand voor de uiterste indieningsdatum van de aangiften via Tax-on-web hebben al 1.129.250 belastingplichtigen of net zoals verleden jaar een derde van de Tax-on-webgebruikers hun aangifte ingediend.

Verleden jaar op het zelfde tijdstip registreerden we 1.288.495 aangiften via Tax-on-web maar dit jaar verstuurden we 538.116 bijkomende voorstellen van vereenvoudigde aangiften aan burgers die voor het overgrote deel verleden jaar nog hun aangifte indienden via Tax-on-web.

In 2010 startte de FOD Financiën met de verzending van de eerste voorstellen van vereenvoudigde aangiften aan burgers van wie de fiscale toestand van jaar tot jaar stabiel was en van wie bleek dat Financiën over alle elementen beschikte om de aangifte te kunnen invullen. Onnodig om die burgers nog zelf een aangifte te laten invullen. De doelgroep was aanvankelijk gepensioneerden, sociale steuntrekkers en personen met heel lage belastbare inkomsten. In 2014 kwamen daar loontrekkenden bij met bezoldigingen die na aftrek van de forfaitaire beroepskosten niet hoger zijn dan de belastingvrije som.

Het voorstel van vereenvoudigde aangifte laat aan de burger weten over welke elementen Financiën beschikt met betrekking tot zijn fiscale toestand met de vraag om deze na te gaan en te zien of ze volledig en correct zijn. In voorkomend geval hoeft hij/zij niets te doen en is er een berekening van hoeveel hij/zij uiteindelijk zal moeten betalen of terugkrijgen toegevoegd aan het voorstel. In 2013 waren er slechts 4,5 % van de verzonden voorstellen die door de burgers werden gewijzigd.          

Ter herinnering: de papieren aangiften moeten ingediend zijn op 26 juni, de aangiften via Tax-on-web ten laatste op 16 juli.