22 feb 2008 19:30

Tegemoetkoming personen met een handicap

Personen met een handicap moeten minder administratieve stappen ondernemen om een tegemoetkoming aan te vragen

Personen met een handicap moeten minder administratieve stappen ondernemen om een tegemoetkoming aan te vragen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het kb van 22 mei 2003 wijzigt over de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

De minister stelde twee maatregelen voor die op termijn de behandeling versnellen van de dossiers waarmee personen met een handicap een tegemoetkoming aanvragen.

Vereenvoudiging van de procedure van de medische beslissing op stukken

Momenteel moet, in de meeste gevallen, iedereen die een tegemoetkoming vraagt als persoon met een handicap een medisch onderzoek ondergaan bij een arts-inspecteur van het DG 'Personen met een handicap'.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt nu een wettelijke basis in zodat een maximum aantal personen met een handicap een vrijstelling krijgen van dit medisch onderzoek, ten voordele van een erkenning 'op stukken' of op basis van hun medisch dossier. Die vereenvoudiging van de procedure geldt voor de toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Dit wetgevend initiatief zal een groot aantal personen met een handicap vrijstellen van een bijkomstig onderzoek om hun handicap of hun verlies aan autonomie te erkennen.

Rechtstreekse toegang tot de gegevens van de aanvrager

Het directoraat-generaal van de personen met een handicap zal vanaf nu rechtstreeks - via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - toegang hebben tot de gegevens uit het Nationaal Register en tot de gegevens van de personenbelasting van de aanvrager.

Hierdoor zal de administratie rechtstreeks beschikken over betrouwbare en volledige informatie. Dankzij die automatische toegang kan men de administratieve stappen die de aanvrager moet zetten om zijn dossier samen te stellen, aanzienlijk verminderen.

De twee maatregelen treden met terugwerkende kracht in voege op 1 januari 2008. De aanvragen die vanaf 1 januari gebeuren worden dus volgens de nieuwe procedure behandeld.