23 jun 2006 17:00

Telewerk in de overheidsdiensten

Telewerk is voortaan van toepassing in alle federale overheidsdiensten

Telewerk is voortaan van toepassing in alle federale overheidsdiensten

Op voorstel van Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het telewerk in de administratieve federale overheidsdiensten goedgekeurd. Het ontwerp licht de voorwaarden van het telewerk in de overheidsdiensten toe en moedigt deze nieuwe vorm van arbeidsorganisatie aan, die de mogelijkheid biedt om gelijktijdig de overheid te moderniseren en de personeelsleden te helpen hun beroepsleven en hun sociaal leven op elkaar af te stemmen. Om het beste uit de informatiemaatschappij te halen, moet deze praktijk aangemoedigd worden, opdat flexibiliteit gepaard gaat met veiligheid, opdat de kwaliteit van de banen verbetert en opdat de personen met een handicap meer kansen op de arbeidsmarkt zouden krijgen. De belangrijkste voorwaarden die werden goedgekeurd zijn: - Het telewerk kan plaatshebben in de woonplaats van het personeelslid of op een andere plaats die door hem wordt gekozen ; - Het telewerk wordt mogelijk gemaakt tot 3/5e van de werktijd ; - Het telewerk is vrijwillig voor de telewerker en de werkgever ; - Dezelfde rechten en plichten die van toepassing zijn op de personeelsleden die in de kantoren van de werkgever werken, zijn van toepassing op de telewerkers. Het gaat om bijvoorbeeld de werklast, het recht op opleiding, de loopbaanmogelijkheden, de regels inzake verloven en afwezigheden....; - Het telewerk geeft geen aanleiding tot enige vergoeding of premie ; - De werkgever levert de uitrusting, installeert deze en onderhoudt ze. Hij neemt de kosten voor de aansluiting en de verbinding ten laste - Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen de werkgever en de telewerker, waarin onder andere de volgende zaken worden opgenomen : de plaats, de dagen, de uren waarop de telewerker bereikbaar is, de voorwaarden voor de tenlasteneming van de kosten, de duur van de overeenkomst.... Deze maatregelen hebben betrekking op alle Federale Overheidsdiensten (FOD) en Programmatorische Overheidsdiensten (POD), het Ministerie van Defensie en de Instellingen van Openbaar Nut (ION).