02 jul 2010 16:22

Tendensen 2010 op gebied van asiel in België en voorstelling van het jaarverslag 2009 van het CGVS

Het aantal asielaanvragen dat de eerste zes maanden van 2010 in België werd ingediend, bedraagt gemiddeld 1400 aanvragen per maand. Dit cijfer bevestigt de stijgende tendens die al in 2009 werd waargenomen. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceert vandaag bovendien zijn jaarverslag voor 2009, een jaar dat werd gekenmerkt door een sterke stijging van het aantal asielaanvragen en door de verzadiging van het opvangnetwerk. «Deze crisissituatie kan slechts worden opgelost door een geïntegreerde aanpak tussen de verschillende actoren van het asielbeleid in België», beweert commissaris-generaal Dirk Van den Bulck. Nu België de teugels van het voorzitterschap van de Europese Unie overneemt, pleit het CGVS duidelijk voor een sterke harmonisatie van het asielbeleid op Europees niveau.

Het aantal asielaanvragen dat de eerste zes maanden van 2010 in België werd ingediend, bedraagt gemiddeld 1400 aanvragen per maand. Dit cijfer bevestigt de stijgende tendens die al in 2009 werd waargenomen. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceert vandaag bovendien zijn jaarverslag voor 2009, een jaar dat werd gekenmerkt door een sterke stijging van het aantal asielaanvragen en door de verzadiging van het opvangnetwerk. «Deze crisissituatie kan slechts worden opgelost door een geïntegreerde aanpak tussen de verschillende actoren van het asielbeleid in België», beweert commissaris-generaal Dirk Van den Bulck. Nu België de teugels van het voorzitterschap van de Europese Unie overneemt, pleit het CGVS duidelijk voor een sterke harmonisatie van het asielbeleid op Europees niveau.

Tijdens de eerste zes maanden van 2010 dienden 8543 personen in België een asielaanvraag in, een gemiddelde van 1424 aanvragen per maand. Dit cijfer komt ongeveer overeen met het maandelijkse gemiddelde van 2009 (1432 aanvragen per maand) maar ligt duidelijk hoger dan het gemiddelde van de eerste zes maanden van 2009 (1196 aanvragen per maand). Deze cijfers worden gegeven door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op basis van statistieken van de Dienst Vreemdelingenzaken. De asielzoekers die hun aanvraag in 2010 indienden, zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Irak (8,7%), Kosovo (8,4%) en Rusland (7,7%). Daarna volgen Macedonië (6,9%), Servië (6,7%), Guinee (6,1%), Afghanistan (6,1%) en Armenië (5,1%). Afgezien van de sterke stijging van de asielzoekers uit Serviê en Macedonië in februari en maart wordt de tendens van 2009 betreffende de landen van herkomst in 2010 dus voortgezet. Er werd een speciale actie georganiseerd om het hoofd te bieden aan de toevloed van asielzoekers uit Servië en Macedonië: het CGVS verplichtte zich ertoe deze aanvragen versneld te behandelen. Deze actie had duidelijk het verwachte resultaat. Dankzij de prioritaire behandeling van de aanvragen heeft het CGVS eind juni alle asielaanvragen die werden ingediend door Serviërs en Macedoniërs tijdens de piek van februari en maart behandeld. Het aantal asielaanvragen dat werd ingediend door inwoners van Servië en Macedonië, is sindsdien trouwens sterk gedaald. Op vrijdag 2 juli 2010 publiceert het CGVS eveneens zijn jaarverslag 2009. Zoals elk jaar licht het jaarverslag de tendensen van de asielproblematiek in België toe en geeft het een overzicht van de activiteiten en van de organisatie van het CGVS. 2009 werd gekenmerkt door de sterke stijging van het aantal asielzoekers (17 186 aanvragen, +40% in vergelijking met 2008) en door de verzadiging van het opvangnetwerk. Er werden al maatregelen genomen om aan deze situatie het hoofd te bieden (versterking van het CGVS-personeel, stijging van de opvangcapaciteit van de Fedasil-centra). De volgende regering zal maatregelen in die zin moeten blijven nemen. Dirk Van den Bulck is van mening dat een geïntegreerde aanpak tussen de verschillende actoren van het asielbeleid in België nodig is om deze asielcrisis op te lossen. In 2009 nam het CGVS in totaal 8883 beslissingen, waarvan 1889 beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 418 beslissingen tot toekenning van subsidiaire bescherming. Concreet betekent dit dat in 2009 aan meer dan een kwart (25,97%) van de asielzoekers aan het einde van hun procedure op het CGVS een beschermingsstatus werd toegekend. In vergelijking met 2008 blijft de tendens stabiel. Sinds 1 juli heeft België het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Dit Belgische voorzitterschap vormt een bevoorrecht moment om bij te dragen tot de uitwerking van een Europees asielsysteem. Het CGVS is overtuigd van het cruciale belang van een geharmoniseerd asielbeleid binnen de Europese Unie en is in dit opzicht bereid om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Concreet draagt het CGVS bij tot deze harmonisatie door praktische samenwerkingsprojecten met de asielinstanties van de Lidstaten uit te werken. Daarnaast neemt het CGVS actief deel aan discussies en overleg van werkgroepen die zich bezighouden met voorstellen van initiatieven voor richtlijnen door de Europese Commissie. Ten slotte, wat de externe dimensie van asiel betreft, ontwikkelt het CGVS initiatieven die de internationale solidariteit bevorderen, zoals bijvoorbeeld de uitwerking van een hervestigingsbeleid voor vluchtelingen. Het jaarverslag 2009 van het CGVS is beschikbaar op de website van het CGVS: www.cgvs.be. Een papieren exemplaar van dit jaarverslag is eveneens beschikbaar op aanvraag. Perscontact (NL): Tine Van Valckenborgh 02/205 50 56 - 0499/24 60 93 tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be