08 okt 2021 15:26

Tenuitvoerlegging van de Europese verordening inzake crowdfunding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem twee voorontwerpen van wet goed tot tenuitvoerlegging van de Europese verordening betreffende de Europese crowdfundingdienstverleners voor ondernemers.

Deze voorontwerpen beogen de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2020/1503, die een geharmoniseerde Europese crowdfundingregeling vastlegt. De verordening legt een volledige controleregeling voor de crowdfundingplatformen vast. In België strekt deze verordening er dus toe de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding te vervangen.

De bedoeling is ook om de omzetting te verzekeren van Richtlijn (EU) 2021/338 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, product governance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen. Het doel van deze richtlijn is om het herstel van de zware economische schok die door de coronapandemie is veroorzaakt, te ondersteunen door beperkte gerichte wijzigingen in de bestaande Uniewetgeving inzake financiële diensten aan te brengen. De Europese wetgever streefde er naar weloverwogen maatregelen te treffen die effectief worden geacht om de economische onrust te verzachten.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/ EU en (EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de Covid-19-crisis

Voorontwerp van wet tot tenuitvoerlegging van bepaalde aspecten van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937