11 feb 2022 16:50

Terug naar werk-beleid van de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit over de het terug naar werk-beleid van de federale overheid goed.

De problematiek van de langdurig zieken is alom bekend. In dit kader en in navolging van de ambities van de regering om in te zetten op de re-integratie van langdurig zieken worden binnen de federale overheid maatregelen getroffen.

Regelgevingsaanpasingen

  • uitbreiding van de mogelijkheden tot deeltijdse hervatting van het werk en tot toegang tot het re-integratiestelsel voor personen met een handicap
  • voorzien in de mogelijkheid dat tijdens een periode van afwezigheid wegens ziekte een opleiding of begeleiding naar werk kan worden gevolgd en dit zowel bij interne als externe actoren.
  • invoering van de mogelijkheid tot verminderde prestaties wegens medische redenen tijdens de stageperiode
  • invoering van de Quickscan na een afwezigheidsperiode van 10 weken naar analogie met de werkwijze voor de privésector

Aanpassingen in de organisatie en de procedures

  • de introductie van een adviserend arts bij Medex naar analogie met de rol die de adviserend arts bij de mutualiteiten invult
  • verbeteren van de processen m.b.t. redelijke aanpassingen gepaard met sensibilisering van de werkgevers voor de verschillende types van redelijke aanpassingen
  • invoeren van een competentiebilan om de medische aanbevelingen van de arbeidsarts te vertalen naar praktisch toepasbare aanpassingen
  • de mogelijkheden inzake mobiliteit stapsgewijs verbeteren

In de loop van het jaar zal een voorstel tot een bredere hervorming van zowel de procedure als het landschap worden uitgewerkt, na een strategisch seminar met de federale stakeholders.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen en meer bepaald betreffende de re-integratie bij ziekte of ongeval en de tewerkstelling van personen met een handicap