15 mrt 2024 17:22

Terugbetaling van de administratieve kost voor leveranciers belast met de toekenning van de federale elektriciteits- en gaspremie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de organisatie regelt van de terugbetaling van de administratieve kost voor het elektriciteitsbedrijf of aardgasonderneming belast met de toekenning van de federale elektriciteits- en gaspremie.

Het ontwerp van koninklijk besluit definieert de modaliteiten van de vergoeding van administratieve kosten aan elektriciteitsbedrijven en aardgasondernemingen die de verwarmingspremie en de eerste en tweede basispakketten elektriciteit en aardgas toekenden aan hun klanten.

Terwijl de uitbetaling van voormelde maatregelen door de leveranciers werd voorgefinancierd overeenkomstig de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie, de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de energiecrisis en de wet van 19 december 2022 houdende toekenning van een tweede federale elektriciteits- en gaspremie, werd louter een recht op vergoeding voor administratieve kosten voorzien zonder verdere precisering.

Het ontwerp van koninklijk besluit legt daarom een procedure vast voor de terugbetaling van de administratieve kosten. Concreet wordt hierbij voorzien dat leveranciers een gemotiveerde schuldvordering moeten indienen bij de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) voor de administratieve kosten die zij maakten om de toekenning van de federale gas- en elektriciteitspremies mogelijk te maken. Vervolgens zal de CREG deze schuldvorderingen controleren, een beslissing nemen omtrent de vergoeding en deze communiceren aan de betreffende leverancier. Dertig dagen na deze beslissing gaat de CREG over tot de betaling van de vergoeding voor administratieve kosten.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt ook een maximumbedrag vast dat kan worden terugbetaald aan leveranciers om hun administratieve kosten te dekken. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.