06 sep 2013 15:47

Terugbetaling van loonkost bij betaald educatief verlof

De ministerraad bepaalt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck de regels voor de terugbetaling van de loonkosten in het stelsel van het betaald educatief verlof voor 2013-2014.

De loongrens wordt beperkt: het brutoloon voor de uren educatief verlof wordt beperkt tot 2 760 euro. De terugbetaling aan de werkgevers wordt verhoogd: de terugbetaling bestaat uit een forfait van ten hoogste 22,08 euro per uur educatief verlof. De specifieke werkgeversbijdrage voor betaald educatief verlof wordt vanaf het vierde kwartaal 2013 tot en met het derde kwartaal 2014 behouden op het wettelijk vastgestelde tarief van 0,04% en vanaf het vierde kwartaal van 2014 structureel vastgelegd op 0,05%.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van Hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen