11 apr 2008 16:51

Terugbetaling van retributie aan apothekers

Terugbetaling aan apothekers van de te hoge retributie die ze betaalden op terugbetaalbare medicijnen

Terugbetaling aan apothekers van de te hoge retributie die ze betaalden op terugbetaalbare medicijnen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de terugbetaling aan apothekers regelt van retributies die ze te veel hebben betaald op terugbetaalbare geneesmiddelen.

Apothekers moeten een retributie betalen op de terugbetaalbare geneesmiddelen als blijkt dat de globale marge die ze op die geneesmiddelen ontvangen hoger zal zijn dan die die binnen het budget voor gezondheidszorgen van dat jaar is toegestaan.

Voor de geneesmiddelen verkocht tussen januari en juni 2006, werd de retributie op 2% vastgelegd. De toegelaten marge voor 2006 was 523,3 miljoen euro. Maar de gegevens van Pharmanet toonden aan dat de retributie te hoog was en dat de maximum toegelaten marge niet was bereikt. Daarom schrijft het ontwerp voor dat 5.527.466,21 euro wordt terugbetaald aan de apothekers. Het ontwerp legt ook vast hoe die terugbetaling zal gebeuren.

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorlegde. Het wijzigt het kb van 19 juli 2007 tot uitvoering van art. 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.