02 sep 2022 15:12

Terugbetalingen NMBS en Infrabel naar aanleiding van overstromingsschade

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed over de terugbetalingen van de spoorwegmaatschappijen aan de staat in het kader van de schade veroorzaakt door de overstromingen in 2021.

Tijdens de ministerraad van 15 oktober 2021 werd beslist om aan de spoorbedrijven Infrabel en NMBS een prefinanciering toe te kennen voor de herstelling van de overstromingsschade naar aanleiding van de wateroverlast in juli 2021. Dit geprefinancierde bedrag werd bepaald op basis van voorlopige ramingen van de spoorbedrijven en werd vastgelegd op 68,11 miljoen euro, waarvan 63,17 miljoen euro voor Infrabel en 4,94 miljoen euro voor NMBS.

Na het opmaken van een balans van de effectief gemaakte kosten en de ontvangen vergoedingen van de verzekeringsmaatschappijen en het Europese Solidariteitsfonds, werd vastgesteld dat de spoorwegmaatschappijen de volgende bedragen moeten terugstorten aan de staat: 

  • Infrabel: 20 570 648,56 euro
  • NMBS: 810 942,87 euro

Het koninklijk besluit dat geldt als beheerscontract voor Infrabel en de NMBS werd in die zin aangepast.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden - Wijziging na stand van zaken overstromingen