20 jan 2012 14:55

Tewerkstelling

Blauwe kaart: verblijfs- en werkvergunning voor hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 in Belgisch recht omzet (*). 

Het voorontwerp regelt de voorwaarden voor de toegang en het verblijf van hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen. Hiervoor wordt een document afgeleverd, de Europese blauwe kaart, die  de houder het recht geeft om te verblijven in een lidstaat van de EU en om er te werken.

Het voorontwerp wijzigt de wet op het verblijf van 15 december 1980 en voegt er een nieuw hoofdstuk over de hooggekwalificeerde werknemers aan toe. De regels voor de gezinshereniging, langdurig ingezetenen, de afwezigheid en de terugkeer worden afgestemd op de richtlijn.