01 mrt 2019 17:07

Tewerkstelling van Britse grensarbeiders en stagiairs na de brexit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden in het kader van de brexit.

De ministerraad van 1 februari 2019 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van Britse onderdanen in België. Het ontwerp dat vandaag werd goedgekeurd, sluit daarbij aan en regelt de situatie voor grensarbeiders en stagiairs. Het regelt de situatie voor studenten die in België een stage verrichten voor hun studies in het Verenigd Koninkrijk. Als de studie een aanvang nam vóór datum van de brexit, dan kan de stage verder worden verricht in België. Het ontwerp regelt ook de situatie voor grensarbeiders indien de grensarbeid een aanvang nam vóór datum van de brexit.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, betreffende de Brexit