11 mei 2012 19:07

Tewerkstelling van werknemers die illegaal in België verblijven

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de tewerkstelling van werknemers die illegaal in België verblijven strenger aanpakt. De raad zet daarmee richtlijn 2009/52/EG in Belgisch recht om.

Illegale tewerkstelling is verboden
Er geldt een algemeen verbod om onderdanen van derde landen die geen verblijfsvergunning hebben in België tewerk te stellen. De werkgever die een buitenlandse werknemer tewerkstelt moet nagaan of hij over een geldige verblijfsvergunning of andere machtiging beschikt. Hij moet een afschrift, de gegevens van de verblijfsvergunning of van een ander verblijfsdocument tijdens de duur van de tewerkstelling ter beschikking houden van de inspectiediensten. Hij moet ook de aanvang van de tewerkstelling van de buitenlandse werknemer bekend maken.
Naast de financiële en strafrechterlijke sancties is de werkgever ook verplicht de onderdanen van derde landen het volledige verschuldigde loon voor het geleverde werk uit te betalen. Daarnaast zal hij ook belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betalen aan de Belgische staat.

Aansprakelijkheid in geval van onderaanneming
De aannemer van wie de directe onderaannemer illegale werknemers tewerkstelt is hoofdelijk aansprakelijk behalve wanneer de onderaannemer schriftelijk verklaart dat hij geen illegale werknemers tewerkstelt. Indien hij hoofdelijk aansprakelijk is, kan hij een bijkomende sanctie oplopen. Aannemers van wie de indirecte onderaannemer illegalen tewerkstelt, zijn pas hoofdelijk aansprakelijk na de kennisgeving ervan door de inspectie en enkel voor het loon na de kennisgeving. Hij kan enkel een sanctie oplopen na de kennisgeving.

Klachten vergemakkelijken
De representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties en het Centrum voor gelijkheid van kansen en
voor racismebestrijding  kunnen in rechte optreden in de geschillen. Ook organisaties, instellingen van openbaar nut en verenigingen, bepaald door de koning, kunnen administratieve of burgerlijke procedures aanspannen. Dat belet niet dat werknemers zelf kunnen optreden bij een geding of een vordering. De hulpverlening bij het illegaal verblijf  is strafbaar, maar de hulp bij het indienen van een klacht valt hier niet onder.