20 nov 2009 10:53

Tewerkstelling zelfstandigen

Tewerkstellingsmaatregelen voor zelfstandigen in tijden van crisis

Tewerkstellingsmaatregelen voor zelfstandigen in tijden van crisis

De ministerraad heeft drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd die de tewerkstelling van zelfstandigen in tijden van crisis beschermen. Het voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle verlengt en verbetert de maatregelen die de ministerraad in het kader van de wet diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis heeft genomen (**).

Drie maatregelen worden verlengd tot eind juni 2010:

  • het recht op sociale verzekering voor zelfstandigen die hun activiteit stopzetten wegens faillissement en collectieve schuldenregeling voor aanvragen tot de laatste dag van het laatste kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de vonnissen werden uitgesproken
  • het recht op sociale verzekering in geval van gerechtelijke reorganisatie en collectieve schuldenregeling zonder stopzetting van de activiteit
  • het recht op sociale verzekering voor zelfstandigen in moeilijkheden
    • met nieuwe referentieperiodes die bepalen of de zelfstandige aan de criteria van zelfstandige in moeilijkheden voldoet
    • en een nieuw criterium: daling van de omzet met 60% tijdens het tweede, derde en vierde kwartaal 2009 ten opzichte van de twee voorgaande jaren
    • de omzetdaling kan ook door een verklaring van een boekhouder worden aangetoond  

(*) Ontwerp van koninklijk besluit houdende verlenging van de toepassing van de artikelen 32 tot 34 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.

Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, eerste en tweede streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

Ontwerp van koninklijk besluit. tot verlenging van de uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, derde streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

(**) wet van 19 juni 2009.