30 okt 2009 14:49

Thuisverzorging

Jaarlijkse financiering van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging

Jaarlijkse financiering van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging

De ministerraad heeft op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat de voorwaarden vastlegt waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een jaarlijkse financiering toekent aan de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging (GDT).

Elk jaar zal het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) op 1 april aan elke geïntegreerde dienst voor thuisverzorging een forfaitair bedrag storten van 0,19 euro per inwoner van de zorgzone, op basis van de gegevens die door het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid worden overgemaakt.

Voor 2009 wordt het bedrag gestort uiterlijk 3 maanden na de bekendmaking van het ontwerp van koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

(*) genomen in uitvoering van artikel 36terdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.