19 dec 2020 06:48

Tijdelijke forfaitaire verhoging personeelskosten OCMW

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot tijdelijke verhoging van de toelage verleend als tegemoetkoming in de personeelskosten van de OCMW’s.

Het ontwerp is gericht op het tijdelijk verhogen van de subsidie die wordt toegekend als tegemoetkoming in de personeelskosten van de OCMW’s. Het gaat om een jaarlijks forfaitair bedrag dat wordt toegekend voor elk dossier tot toekenning van een leefloon of een tewerkstelling. Het huidige bedrag bedraagt 515 euro per dossier. Het ontwerp voorziet in een tijdelijke verhoging met 45 euro, waardoor het bedrag op 560 euro per dossier komt, tot 31 december 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie