04 dec 2020 19:10

Tijdelijke versoepeling van sommige modaliteiten van het klassieke overbruggingsrecht – tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval in tweede lezing een voorontwerp van wet goed voor de tijdelijke versoepeling van sommige modaliteiten van het klassieke overbruggingsrecht. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Voor sommige zelfstandigen zal blijken dat hun activiteit niet meer levensvatbaar is ondanks de crisissteun van de voorbije maanden, en dat het faillissement of de definitieve stopzetting onvermijdelijk is naar aanleiding van de huidige crisis. Het is dan ook belangrijk dat deze zelfstandigen toegang krijgen tot het klassieke overbruggingsrecht. In sommige situaties kan het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om van de tijdelijke crisismaatregel over te gaan naar het klassieke overbruggingsrecht, en dit door de striktere toegangsvoorwaarden en -modaliteiten. Daarom moeten sommige modaliteiten van het klassieke overbruggingsrecht tijdelijk worden versoepeld om deze moeilijkheden weg te werken. Het gaat om enkele tijdelijke wijzigingen voor de onderbrekingen en de stopzettingen die plaatsvinden in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

De wijzigingen zijn gericht op het volgende:

  • de zelfstandigen die hun activiteit starten (starters) tijdelijk toegang geven tot het klassieke overbruggingsrecht, op voorwaarde dat ze gedurende ten minste twee kwartalen effectief hun sociale bijdragen hebben betaald
  • een cumul toelaten van het overbruggingsrecht met andere vervangingsinkomens in het kader van de sociale zekerheid tot een bepaald plafond
  • het behoud van de sociale rechten verbeteren tijdens de periode waarin het klassieke overbruggingsrecht genoten wordt door de kwartalen waarin het overbruggingsrecht wordt toegekend voor de stopzettingen die plaatsvinden van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 gelijk te stellen voor het pensioen

Door de terugwerkende kracht van de maatregelen wordt de aanvraagtermijn voor het klassieke overbruggingsrecht in geval van feiten die hebben plaatsgevonden tussen 1 april en 31 december 2020 verlengd met twee kwartalen. Het voorontwerp voorziet erin dat deze versoepelingen bij koninklijk besluit kunnen worden verlengd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van de tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 ten gunste van de zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat betreft de tijdelijke gelijkstelling van de kwartalen naar aanleiding van de toekenning van het overbruggingsrecht