01 jun 2018 18:54

Toebedelingsregels op internationaal en nationaal niveau voor de verplichte voorraden van aardolie en aardolieproducten in een bevoorradingscrisis

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maatregelen die in een bevoorradingscrisis gelden voor de toebedeling van aardolie en aardolieproducten op internationaal en nationaal niveau en voor de billijke bevoorrading van de beschikbare aardolie en aardolieproducten en de regels voor het aanspreken van de verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten bepaalt.

Overeenkomstig het internationaal en Europees wettelijk kader, dient België strategische olievoorraden aan te houden. De finale doelstelling van het beheren en aanhouden van strategische olievoorraden is om deze in te zetten bij bevoorradingsproblemen of -tekorten, zowel internationaal als nationaal. De maatregelen en regels waarop de strategische olievoorraden dienen toebedeeld en aangesproken te worden, maken deel uit van het aardoliecrisisbeleid.

De wettelijke basis voor het aardoliecrisisbeleid wordt gevormd door de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, gewijzigd door de wet van 20 juli 2006. In tijden van een oliecrisis, is het nationaal oliebureau belast met de bevoorrading en de verdeling van aardolie en petroleumproducten.

De belangrijkste doelstelling van het ontwerp is het verduidelijken van de regels voor de internationale en nationale toewijzing van verplichte voorraden in het geval van een bevoorradingscrisis. De procedure voor het in omloop brengen en het tijdelijke gebruik van de voorraden en de toewijzingsregels voor degenen die verplichte voorraden zullen gebruiken, worden erin gepreciseerd.

Het ontwerp specificeert ook de rechtvaardige bevoorradingsvoorwaarden voor geregistreerde oliemaatschappijen. Ten slotte stelt het de sancties vast die van toepassing zijn bij niet-naleving van deze bepalingen.

Er werd overleg gepleegd over het ontwerp met de sector en de verschillende betrokken partijen. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.