08 jul 2022 16:55

Toegang tot de arbeidsmarkt voor buitenlandse onderzoekers en hun gezinsleden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed over maatregelen die de werkvergunningen van onderzoekers en hun familieleden binnen de EU regelen tijdens het ‘zoekjaar’ na het afronden van hun onderzoek.

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn 2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of activiteiten van au pairs, werd op 16 juni 2022 een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bij de Kamer ingediend.

Deze wijzigingen voorzien in een verblijfsrecht van één jaar voor onderzoekers met het oog op het vinden van werk of het oprichten van een bedrijf.

De toegang tot de arbeidsmarkt moet worden opengesteld voor onderzoekers en hun gezinsleden die zich in deze bijzondere verblijfssituatie bevinden. Het koninklijk besluit van 2 september 2018 is in die zin aangepast.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden