18 okt 2019 17:11

Toegang tot de genetische rijkdommen en verdeling van de voordelen die voortvloeien uit hun gebruik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toegang tot de genetische rijkdommen en de verdeling van de voordelen die voortvloeien uit hun gebruik.

Het voorontwerp van wet bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de federale genetische rijkdommen en garandeert een eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit hun gebruik. Anderzijds wijst het de bevoegde overheid aan voor de opname en de verificatie van de collecties van de federale onderzoeksinstellingen in het register van de collecties. De federale genetische rijkdommen zijn samengesteld uit de genetische rijkdommen van de federale onderzoeksinstellingen en uit de genetische rijkdommen uit de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid.

Het ontwerp van koninklijk besluit maakt de toepassing van dit voorontwerp mogelijk. Daarvoor wijzigt het onder meer de organieke wet van 27 december 1990 over de oprichting van begrotingsfonds. Het ontwerp regelt met name de verplichte notificatie van het al dan niet commerciële gebruik van de federale genetische rijkdommen.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet betreffende de toegang tot de genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, en tot wijziging aan de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet betreffende de toegang tot de genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, en tot wijziging aan de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen