18 apr 2008 12:27

Toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voorwaarden van het statuut van langdurig ingezetenen vastgelegd

Voorwaarden van het statuut van langdurig ingezetenen vastgelegd

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden bepaalt om het stauut van langdurig ingezetene te bekomen en te behouden. Het ontwerp dat minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom indiende, legt de wijze van uitvoering vast van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (wet van 15 december 1980). 

Het ontwerp schrijft voor dat de vreemdeling die een aanvraag voor de toekenning van het statuut van langdurig ingezete indient, maandelijks ten minste over 684 euro voor hemzelf en 228 euro voor elk persoon ten laste moet beschikken. Die bedragen zijn gekoppeld aan de index van consumptieprijzen.   

Het ontwerp bepaalt ook hoe en in welke gevallen de langdurig ingezetene die gedurende twaalf opeenvolgende maanden buiten het grondgebied van de EU verbleef, zijn recht op terugkeer naar België mag behouden. Het bepaalt ook in welke gevallen de vreemdeling, die zijn recht op terugkeer heeft verloren, zijn status van langdurig ingezetene kan terugkrijgen. 

Verder legt het de criteria vast, die de stabiele relatie in het kader van de gezinshereniging met een EU-onderdaan bepalen. Ze zijn gebaseerd op de criteria van het gemeen recht, behalve dan wat de financiële garanties betreft. Ook vermeldt het ontwerp de landen waar het partnerschap gelijk wordt gesteld met het huwelijk.

Ten slotte kunnen de EU onderdanen die bij de gemeente een verklaring van inschrijving aanvragen, onmiddellijk in het wachtregister worden ingeschreven in afwachting dat hun domicilie wordt gecontroleerd.