11 dec 2014 16:21

Toekenning van de federale dotaties 2014 voor de lokale politie

Op voorstel van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon keurt de ministerraad vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed over alle financiële dotaties die door de federale overheid worden toegekend aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones om de werking van de lokale politie in 2014 te ondersteunen.   

Indexeringscorrectie van de federale basistoelage 2013 en van het vakantiegeld voor de jaren 2009 en 2010:
De bedragen van de indexeringscorrectie van de federale basistoelage 2013 en de correctie van het vakantiegeld voor de jaren 2009 en 2010 worden in mindering gebracht van de federale basistoelage die in principe zou toegekend moeten worden aan dezelfde gemeente of aan dezelfde meergemeentepolitiezone. 

Federale basistoelage en toelage voor de uitrusting handhaving openbare orde 2014:
De bedragen van de federale basisdotatie 2014 zijn vastgesteld overeenkomstig de berekeningsmechanismen zoals toegepast in de voorgaande jaren. De toelage voor uitrusting handhaving openbare orde wordt verkregen door indexering van het bedrag van dezelfde toelage toegekend in 2013.

Federale bijkomende dotatie:
De bijkomende dotatie 2014, die wordt bekomen door indexering van dezelfde dotatie voor 2013, voorziet in de gelijke behandeling van de politiezones, los van het aanvankelijk indienen van een dossier in het kader van het debat over de meerkost van de hervorming om het bedrag van de bijkomende dotatie te evalueren. 

Federale toelage Salduz:
Deze dotatie aan de politiezones maakt het mogelijk om tussen te komen in de kosten die tijdens het jaar 2014 door de uitvoering van de Salduzwet werden veroorzaakt. Een bedrag van 2.064.000 euro werd toegekend aan de lokale politie. Dat bedrag wordt verhoudingsgewijs verdeeld onder de 193 politiezones naar gelang van het reële aantal Salduztussenkomsten van categorie III en IV.

Sociale toelage:
Het gaat hier om de verlenging in 2014 van de toekenningsmodaliteiten die tot hiertoe werden toegepast.