07 dec 2018 16:54

Toekenning van de federale dotaties 2018 voor de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed over alle financiële dotaties die door de federale overheid worden toegekend aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones om de werking van de lokale politie in 2018 te ondersteunen.

Federale basistoelage en toelage voor de uitrusting handhaving openbare orde 2018:
De federale basistoelage is de belangrijkste dotatie die door de federale staat aan de lokale politie wordt toegekend. Ze bestaat uit een basisbedrag, een correctiebedrag en een laatste bedrag dat specifiek bedoeld is voor de zones van Brussel-Hoofdstad.

Federale bijkomende toelage:
Deze toelage wordt toegekend op basis van specifieke criteria om aan de politiezones toe te laten het hoofd te bieden aan de bijkomende kosten als gevolg van de politiehervorming.

Federale toelage Salduz:
Deze dotatie aan de politiezones maakt het mogelijk om tussen te komen in de kosten die tijdens het jaar 2018 door uitvoering van de Salduzwet werden veroorzaakt. Een bedrag van 2.074.000 euro werd toegekend aan de lokale politie. Dat bedrag wordt verhoudingsgewijs verdeeld onder de politiezones naar gelang van het reële aantal Salduztussenkomsten van categorie III en IV.

Sociale toelage:
Deze dotatie is de steun die de federale staat toekent aan de politiezones om een deel van de werkgeversbijdragen te betalen. Het gaat hier om de verlenging van de toekenningsmodaliteiten die tot hiertoe werden toegepast.

De federale bijkomende toelage voor de indexering van de financiering van de lokale politie voor 2017 - correctie van de indexering:
De voorlopige bedragen van de basistoelage worden vastgesteld op basis van vooruitzichten over de ontwikkeling van de gezondheidsindex. Voor 2017 bleken de factoren om de voorlopige bedragen vast te stellen lager te zijn dan de werkelijke evolutie van de gezondheidsindex. Om deze indexering te corrigeren is dus een bijkomende toelage verschuldigd aan de politiezones.