08 dec 2017 12:59

Toekenning van domeinconcessies in de zeegebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenningsprocedure van domeinconcessies voor de bouw van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden.

Het ontwerp voert de bepalingen uit van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en bepaalt de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht.

Het ontwerp bepaalt tevens de voorwaarden van de overdracht, ten voordele van de netbeheerder, van sommige vergunningen en toelatingen die verkregen werden door derden die elementen van het MOG (Modular Offshore Grid) gebouwd hebben. Het bepaalt ook de modaliteiten en de voorwaarden voor de vaststelling van een erfdienstbaarheid van openbaar nut ten gunste van de netbeheerder op elementen die deel uitmaken van een domeinconcessie die aan een derde werd toegekend.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.