09 nov 2018 18:25

Toekenning van het gezinspensioen in het pensioenstelsel van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van het gezinspensioen aan zelfstandigen.

Elke gepensioneerde zelfstandige of werknemer heeft recht op een gezinspensioen wanneer zijn of haar echtgenoot niet beroepsactief is, geen sociale uitkering geniet en de inkomensgrenzen voor toegelaten beroepsactiviteit respecteert. Wanneer beide echtgenoten recht hebben op een pensioen, wordt een gezinspensioen uitbetaald wanneer dit voordeliger is dan de som van beide pensioenen als alleenstaande.

In afwijking van deze principes en in tegenstelling tot werknemers laat het pensioenstelsel van de zelfstandigen het niet toe een gezinspensioen toe te kennen aan zelfstandigen die gehuwd zijn met een gepensioneerde statutaire ambtenaar.

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit beëindigen dit verschil. In de toekomst zullen alle zelfstandigen over een potentieel recht op een gezinspensioen beschikken. Daarnaast passen deze ontwerpen de wetgeving technisch aan, zodat ze in overeenstemming gebracht wordt met de wetgevingen in de pensioenstelsels van de werknemers en de openbare sector.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioenstelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie tussen een gezinspensioen en een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat de cumulatie tussen een gezinspensioen en een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft