02 jun 2023 17:07

Toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het in overeenstemming brengen van de federale wetgeving rond mantelzorg in functie van de wijziging van de toekenningsvoorwaarde van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van mantel- en thuiszorg door de Vlaamse Gemeenschap.

In de huidige regelgeving is er een discrepantie tussen de federale en de Vlaamse regelgeving. Het decreet Vlaamse sociale bescherming spreekt over 5,5 punten op de som van de modules IADL (instrumentele algemene dagelijkse levensverrichtingen) en ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) om in aanmerking te komen voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van mantel- en thuiszorg. Wanneer er wordt verwezen naar voornoemd Vlaams decreet in de federale wetgeving, staat er echter dat er sprake moet zijn van 6 punten om automatisch beschouwd te kunnen worden als geholpen persoon zonder nieuwe evaluatie, die kan genieten van een voordeel dat op gemeenschaps- of gewestelijk niveau wordt toegekend. Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe het koninklijk besluit van 16 juni 2020 aan te passen om er de afkappunten conform de Vlaamse regelgeving in op te nemen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger