22 mrt 2019 16:55

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

 De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: de goedkeuring van de vastleggingen 2019 inzake het zetelbeleid
 • Economie:
  • zes internationale bijdragen (EURAMET, ILAC, OIML, EMPIR, EOB, BIE)
  • de gunning van vier overheidsopdrachten (licenties Blaise, Java-ontwikkelaar, My Entreprise applicatie, reisbureaudiensten)
 • Ontwikkelingssamenwerking: de vastlegging van elf vrijwillige bijdragen aan verschillende organisaties
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • een hernieuwingscontract voor ICT-licenties
  • de terbeschikkingstelling van ICT-profielen
  • provisionele vastleggingen voor de civiele veiligheid en het coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse
  • de gunning van een overheidsopdracht voor de uitbesteding van de logistieke organisatie van tien evenementen in het kader van het Europese project 'European Strategic Communications Network' (ESCN)
 • Sociale Zaken: een onderhoudscontract van de licenties voor de 'VMware-omgeving' en maintenance en support van de documentumconfiguratie
 • Begroting: de ramingsstaat 2019 van FAP en EPROC
 • Ambtenarenzaken: drie dossiers voor de Algemene Directies PERSOPOINT en Recrutering en Ontwikkeling
 • Wetenschapsbeleid:
  • bijdrage van België aan de begrotingen 2019 van het European Southern Observatory (ESO)
  • bijdrage van België aan de begrotingen voor 2019 van het European Molecular Biology Conference (EMBC) en van het European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
 • Mobiliteit: vier ICT-dossiers 
 • Noordzee: bijdrage van België voor 2019 aan de Internationale Maritieme Organisatie (IMO)