29 mrt 2019 17:03

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister:
  • twee overheidsopdrachten voor de verlenging van licenties voor het gebruik van Virtual Machines Ware en van een dienstenovereenkomst voor het elektronische persoverzicht
  • een lijst van vastleggingsdossiers met de ramingsstaten
 • Armoedebestrijding:
  • de ondersteuning van twintig lokale overlegplatformen gezinsarmoede in 2019
  • winteropvang voor daklozen
 • Personen met een beperking: juridische bijstand wegens gebrekkige uitvoering in het kader van de overheidsopdracht voor het informaticaproject Handicare
 • Financiën:
  • overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten
  • overheidsopdracht voor de attestatie van de toewijzing van de opbrengst van de 'Green OLO' aan geselecteerde groene uitgaven, voor een periode van vijf jaar
  • vier dossiers voldongen feiten (SHAPE, renovatiewerken, factuur voor juridische diensten van een advocatenkantoor en de verlenging van de opdracht van de vertegenwoordiger bij de Permanente
   Vertegenwoordiging van België bij de OESO en bij de EBWO)
 • Ontwikkelingssamenwerking: vrijwillige bijdrage aan het project 1.11.11 - 'Le Congo n’est pas à vendre'
 • Buitenlandse Zaken:
  • de verlenging van de contracten van twee consultants
  • twee verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken: vastleggingsdossiers van de Federale Politie
 • Volksgezondheid:
  • Europese drugsactieplannen (Treatment Demand Indicator, Sciensano)
  • de ramingsstaat 2019 van de verlenging van de vijf contracten van de planningscommissie
 • Digitale Agenda: toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2019
 • Justitie: een lijst van vijf dossiers (catering voor de gevangenis Gent, project 'Digitaal dossier', de ontwikkeling van een nieuw intranet, energiefacturen van 2018, business intelligence consultant voor een project)
 • Administratieve vereenvoudiging: een lijst met vier dossiers voor de uitvoering van lopende projecten