03 mei 2019 19:00

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: overheidsopdracht voor de uitvoering van de audit 'IT Governance bij de FOD Financiën en FOD Mobiliteit'
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • vier overheidsopdrachten voor de terbeschikkingstelling van ICT-profielen via het raamcontract
  • overheidsopdracht voor de ontwikkeling van de applicaties ALINE en CAMINE
 • Leefmilieu: vijf verplichte bijdragen aan internationale organisaties in het kader van de uitvoering van verdragen of protocollen voor de bescherming van de bevolking en het milieu
 • Wetenschapsbeleid: zeven gedeeltelijke toelagen (Academia Belgica, Von Karman, Filmarchief, Biermans-Lapôtre, Universitaire Stichting, Belgian American Educational Foundation en Commission for Educational Exchange USA/BelLux)
 • Mobiliteit:
  • drie ICT-dossiers
  • drie subsidiedossiers (vzw Fedemot, bijdrage 2019 ECAC en vzw Belgomania)
 • Maatschappelijke Integratie: vervanging van het digitale telefoniesysteem, contactcentersysteem en de GENESYS-software via het raamcontract voor de POD Maatschappelijke Integratie
 • Digitale Agenda: vijftien dossiers voor het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA
 • Noordzee: ramingsstaat van provisionele vastleggingen voor 2019