28 jun 2019 16:20

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Armoedebestrijding en Grote Steden: toekenning van een subsidie in het kader van de deelname aan het Europese netwerk Housing First
 • Economie en Consumenten: mediacampagne voor consumenten over de afronding van de eurocent
 • Financiën: twee dossiers (onderhoud Biztax, en Calcisoc en Betaling van twee facturen voor juridische expertise)
 • Buitenlandse Zaken:
  • zes overheidsopdrachten (schoonmaakcontract, nieuw schoonmaakcontract, consultancy-opdracht, Microsoft Enterprise Agreement department, Microsoft Premier Support, Microsoft Enterprise Agreement posts)
  • één provisionele vastlegging (werkingskosten grensfondsen)
  • drie facultatieve toelagen (2 EPT-coördinatie, German Marshall Fund en asbl Belgomania/Francofolies)
  • zes verplichte bijdragen (OVSE SMMU, EU SatCen Pens. Budg., EU SatCen Op. Budg., MINURSO, MINUSJUSTH en BENELUX)
  • één subsidie (Fotomuseum in Antwerpen)
  • twee dossiers (Codéart, en hof van beroep en verplichte internationale bijdrage FISNUA)
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • subsidies voor de stad Brussel en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor 2019
  • voorafgaande studie over de informatisering van de AMIF-ISF-fondsen en goedkeuring gebruik raamcontract AVSA 21 voor de FOD Binnenlandse Zaken
  • subsidies voor de erkende provinciale opleidingscentra voor de organisatie van opleidingen voor de openbare hulpdiensten
 • Justitie:
  • vijf toelagen (onthaalcentra SURYA, PAG-ASA en PAYOKE, Interpol, GRECO, CIR en CIEC)
  • forfaitberekening telecomoperatoren
 • Energie:
  • drie subsidiedossiers (landen van Centraal- en Oost-Europa en van het GOS, ISGAN en IRE)
  • verlenging met zes maanden van de raamovereenkomst voor de systematische analyse en kwaliteitscontrole van aardolieproducten
 • Leefmilieu: subsidie aan het 'internationaal transactielogboek' van het raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering voor 2019
 • Ambtenarenzaken: drie dossiers (toepassing voor personeelsbeheer SCOPE, document generation tool en ServiceNow)
 • Telecommunicatie en Post: terugbetaling aan Proximus van de sociale voordelen toegekend aan de personeelsleden van de Dienst kijk- en luistergeld en van de Radio Maritieme Dienst die verkozen hebben om terug te keren naar Proximus