17 mei 2024 20:12

Toereikende minimumlonen in de Europese Unie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie.

Dit voorontwerp beoogt een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2041 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie. De richtlijn draagt bij tot de versterking van de sociale dimensie van Europa als onderdeel van de toepassing van de Europese pijler van sociale rechten. De richtlijn heeft tot doel betere leefomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de Unie te creëren, met name op het vlak van de toereikendheid van de minimumlonen voor werknemers, met als doel om bij te dragen aan de opwaartse sociale convergentie en de loonongelijkheid te verminderen.

Deze gedeeltelijke omzetting moet de collectieve onderhandelingen over loonvorming in de privésector bevorderen, regelt hoe informatie over minimumlonen en de bescherming met betrekking tot de minimumlonen beschikbaar wordt gesteld en voorziet in een recht op verhaal en bescherming tegen nadelige behandeling of gevolgen indien een werknemer zijn rechten op het vlak van minimumlonen worden geschonden. 

Het betreft voornamelijk bepalingen die betrekking hebben op de private sector, de bepalingen uit de richtlijn m.b.t. wettelijke minimumlonen vallen buiten het toepassingsgebied van dit voorontwerp. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.