09 jan 2008 17:59

Toespraak Premier: Manager van het Jaar 2007

EMBARGO 18.45 UUR

TOESPRAAK VAN PREMIER GUY VERHOFSTADT
BIJ DE PROCLAMATIE VAN DE MANAGER VAN HET JAAR 2007
BRUSSEL, 9 JANUARI 2008

EMBARGO 18.45 UUR TOESPRAAK VAN PREMIER GUY VERHOFSTADT BIJ DE PROCLAMATIE VAN DE MANAGER VAN HET JAAR 2007 BRUSSEL, 9 JANUARI 2008

Geachte organisatoren,
Dames en heren,

Een jaar gaat vlug voorbij. Sinds ik hier vorig jaar het woord voerde bij de proclamatie van de Manager van het Jaar leven we in vele opzichten in een ander land. Zeker op politiek en binnenlands vlak, gelet op de langste regeringsformatie sinds mensenheugenis. Maar ook op Europees en internationaal vlak is er het voorbije jaar veel gebeurd, te veel om op te noemen, maar genoeg om ons bij elke tankbeurt te herinneren aan een verveelvoudiging van de olieprijzen.

Toch was ook 2007, na een schitterend 2006, voor de Belgische economie een goed jaar. Voor de meeste Belgische bedrijven was het een jaar met een goede omzet, nieuwe aanwervingen en bijkomende investeringen. Ik denk dan zowel aan onze uitvoer als aan onze tewerkstelling. Zo is de werkloosheid vorig jaar gedaald van 8,2 naar 7,3%. Ook het aantal vacatures blijft stijgen. Zodanig er een tekort dreigt aan geschikte arbeidskrachten, zeker in knelpuntberoepen.

Bovendien bleven de buitenlandse investeringen in ons land het de voorbije jaren uitzonderlijk goed doen. Dank zij onze notionele intrestaftrek zijn de buitenlandse investeringen in België in 2006 verdubbeld, tot een bedrag van 72 miljard dollar. Volgens het World Investment Report van de Unctad van oktober jongstleden komt België hiermee op de 4de plaats, na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk maar vóór China. En volgens de eerste vooruitzichten van de Nationale Bank zou vorig jaar, in 2007, dit record opnieuw gebroken zijn.

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. Zoals iedereen goed weet worden we, als gevolg van de dure olie en de hogere prijzen van andere grondstoffen, voor het eerst in vele jaren weer met hogere inflatie-cijfers geconfronteerd. En die inflatie heeft hoe dan ook een impact op onze economische groei.

Wat onze economische vooruitzichten voor 2008 betreft, verwacht de Nationale Bank een economische groei van net geen twee procent. Dit is het laagste niveau in vijf jaar.

Bovendien sloot onze begroting dit jaar af met een klein tekort. Ik wil dat cijfer niet overdramatiseren, maar het blijft wel een tekort. Voor de eerste maal sinds 1999. Los van het niet nemen van eenmalige maatregelen, is de oorzaak van dit tekort niet ver te zoeken. Door het feit dat de federale regering al sinds april 2007 in lopende zaken is, ontbrak ons de mogelijkheid Vandaar dat het meer en meer dringend werd om tot een volwaardige regering te komen. Een regering die in staat is om beslissingen te nemen, om knopen door te hakken. Een regering ook die voor stabiliteit kan zorgen.

Dat beseffen alle bedrijfsleiders en eigenlijk alle werkgevers en werknemers, die terecht een stabiel kader en een efficiënte overheid wensen, duidelijke en overzichtelijke regels en regionale en federale overheden die elkaar aanvullen en versterken.

Zoals u weet, dames en heren, heeft de interimregering die we op 21 december vormden een beperkt tienpuntenprogramma om aan deze verzuchtingen tegemoet te komen. Ik zeg beperkt. Niet alleen beperkt in de tijd. Maar ook beperkt in haar budget. Maar binnen die beperkte mogelijkheden willen we toch een aantal zaken trachten te realiseren. We willen iets doen aan de prijzen. Niet door maximumprijzen op te leggen. Maar door met de sectoren zelf afspraken te maken, convenanten af te sluiten. Dit is een idee dat al in Frankrijk wordt toegepast. We zullen ook het Generatiepact verder uitvoeren. En bovendien zullen we zoeken naar gerichte lastenverlagingen.

Ik kan u ook al zeggen wat ik niet ga doen. Ik ga niet raken aan de notionele interesten. De notionele interesten zijn namelijk de succesformule gebleken voor investeringen en jobcreatie. Ik vind wel dat de eventuele misbruiken aangepakt moeten worden, dat de fraude moet bestreden worden. Maar die eventuele misbruiken pakken we niet aan door de maatregel zelf op de helling te zetten. Daarom wil ik vandaag duidelijk stellen dat aan de notionele interesten niet zal worden geraakt.

Dames en heren,

Dit is uiteraard enkel het sociaal-economische luik van onze opdracht. Daarnaast wacht ons de eerstvolgende weken de zware taak om de federale staat te hervormen en te vernieuwen. Die taak hebben we toevertrouwd aan een zogenaamde octopuswerkgroep onder voorzitterschap van vicepremier en minister van Institutionele Hervormingen Leterme. Een tweede werkgroep wordt geleid door vicepremier en minister van Financiën Reynders en zal zich in eerste instantie buigen over de belangrijkste sociaal-economische en ecologische uitdagingen. Die gesprekken moeten leiden tot de opstart uiterlijk op 23 maart van een definitieve federale regering.

In mijn verslag aan de koning over de hervorming van onze instellingen in het kader van mijn informatie- en formatieopdracht, verslag dat gisteren werd vrijgegeven, schets ik de grote lijnen van wat je ‘een communautair voorstel’ of ‘een nieuw federaal pact’ kan noemen. Dat voorstel bindt uitsluitend mezelf. Het is dus niet te nemen of te laten. Wel heb ik een poging gedaan om een kader te creëren, een basis te leggen voor een debat dat moeten leiden tot een finaal akkoord. En ik hoop dat dit akkoord ons land opnieuw voor geruime tijd de stabiliteit kan bieden die onze investeerders nodig hebben.

Dat alles, dames en heren, stelt ons in het voorjaar van 2008 voor de uitzonderlijke opgave om tegelijk onze instellingen te hervormen en de meest dringende maatregelen te nemen om de koopkracht van de bevolking te verdedigen, ademruimte te scheppen voor onze bedrijven en onze arbeidsmarkt te activeren. Zeker bedrijfsleiders weten wat dat betekent.

Alle genomineerden voor de titel ‘Manager van het Jaar 2007’ wens ik in hun bedrijf en in hun loopbaan een schitterend 2008. De gekozen manager wil ik van harte feliciteren.

Ik dank u.