23 mei 2012 16:50

Toestand van de schuld van de federale Staat eind april 2012

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: 
Eind april 2012 bedroeg de federale staatsschuld 367.087.522.662,65 EUR, zijnde :
- 366.713.342.070,88 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 374.180.591,77 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 351.444.051.168,82 EUR. Dit is een vermindering met 4.654.224.531,40 EUR ten opzichte van de vorige maand. 

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :
- een financieringsoverschot voor de maand april van 4.668.091.684,60 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 19.836.958,28 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 5.969.805,08 EUR. 

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. 

Wat de evolutie van de schuld voor de maand april 2012 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 327, met eindvervaldag op 28 september 2019. De lening werd uitgegeven onder pari (99,872 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaarborgde liquiditeit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 4.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 7 jaar kreeg een rentevoet mee van 3,00 %.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in porte¬feuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 2.153.406.734,09 EUR. 

Eind april 2012 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,6 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,6 % op het einde van de maand april 2011. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind april vorig jaar.