10 sep 2009 17:06

Toestand van de schuld van de federale Staat eind augustus 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind augustus 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind augustus 2009

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind augustus 2009 bedroeg de federale staatsschuld 324.937.363.554,20 EUR, zijnde :

- 324.478.841.129,34 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 458.522.424,86 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 316.565.769.962,02 EUR. Dit is een vermeerdering met  999.453.511,01 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):

- een netto te financieren saldo voor de maand augustus van 1.119.997.715,69 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 18.281.500,09 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 138.825.704,77 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand augustus 2009 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Er werd een bedrag van 236.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. Het gaat om de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 3 augustus 2009 (gebruikelijke aanbesteding van juli 2009).

- De Schatkist heeft een EMTN lening van 2.000.000.000 USD tegen de rentevoet van 2,00 % uitgegeven, onmiddellijk geswapt naar euro voor een bedrag van 1.422.981.145,50 EUR.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 2.583.850.294,69 EUR.

Eind augustus 2009 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 82,6 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,2 % op het einde van de maand augustus 2008. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind augustus vorig jaar.