20 sep 2011 17:10

Toestand van de schuld van de federale Staat eind augustus 2011

Toestand van de schuld van de federale Staat eind augustus 2011

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind augustus 2011 bedroeg de federale staatsschuld 355.603.381.333,22 EUR, zijnde:

  • 355.214.649.087.45 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
  • 388.732.245,77 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 335.933.190.510,27 EUR. Dit is een vermeerdering met 602.505.461,91 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):

  • een netto te financieren saldo voor de maand augustus van 645.707.552,85 EUR en van diverse technische factoren ten belope van – 27.613.917,69 EUR;
  • een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 15.588.173,25 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand augustus 2011 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.504.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • Er werd een bedrag van 110.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. Het gaat om de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 1 augustus 2011 (gebruikelijke aanbesteding van juli 2011).
  • De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 3.520.904.937,08 EUR.

Eind augustus 2011 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,0 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 86,1 % op het einde van de maand augustus 2010. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,6 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,7 % eind augustus vorig jaar.