14 jan 2009 12:34

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2008

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind december 2008 bedroeg de federale staatsschuld 310.828.506.003,03 EUR, zijnde :

- 310.214.849.501,49 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 613.656.501,54 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2008

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind december 2008 bedroeg de federale staatsschuld 310.828.506.003,03 EUR, zijnde :

- 310.214.849.501,49 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 613.656.501,54 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 302.846.564.622,01 EUR. Dit is een vermeerdering met 6.498.291.379,92 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand december van 6.286.542.622,97 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 213.180.446,93 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 1.431.689,98 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand december 2008 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Er werd een bedrag van 417.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. Het gaat om de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 1 december 2008 (gebruikelijke aanbesteding van november 2008).

• Op  4 december 2008 werd een nominaal bedrag van 483.300.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :
- Staatsbon op 3 jaar, met rentevoet 3,10 %, ten bedrage van nominaal 199.600.000,00 EUR;
- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet 3,40 %, ten bedrage van nominaal 131.000.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet 4,00 %, ten bedrage van nominaal 152.700.000,00 EUR.

• De Staatsbons 937 (5,30% 2000-2008), 944 (3,65% 2001-2006-2008)  en 960 (3,40% 2003-2008) kwamen op 4 december 2008 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 357.425.200,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 5.315.197.344,72 EUR.

Eind december 2008 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 81,3 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 86,7 % op het einde van de maand december 2007. De schuld in euro vertegenwoordigde 98,6% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,7 % eind december vorig jaar.