18 jan 2011 11:52

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2010

Eind december 2010 bedroeg de federale staatsschuld 341.608.208.210,27 EUR, zijnde :

- 341.193.220.653,51 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 414.987.556,76 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2010

Eind december 2010 bedroeg de federale staatsschuld 341.608.208.210,27 EUR, zijnde :

- 341.193.220.653,51 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 414.987.556,76 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 326.739.213.936,37 EUR. Dit is een vermindering met 2.502.698.893,71 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een financieringsoverschot voor de maand december van 3.191.063.289,61 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 689.920.208,81 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 1.555.812,91 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand december 2010 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.060.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

- Op 4 december 2010 werd een nominaal bedrag van 50.800.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

° Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 2,35 %, ten bedrage van nominaal 23.300.000,00 EUR;
° Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 3,00 %, ten bedrage van nominaal 27.500.000,00 EUR.

- De Staatsbons 953 (4,05% 2002-2010), 976 (2,85% 2005-2010)  en 991 (3,85% 2007-2010) kwamen op 4 december 2010 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 190.925.000,00 EUR.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 4.564.250.770,33 EUR.

Eind december 2010 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 85,4 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,3 % op het einde van de maand december 2009. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,9 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,8 % eind december vorig jaar.