12 mrt 2009 15:01

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2009

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind februari 2009 bedroeg de federale staatsschuld 326.342.510.021,31 EUR, zijnde :

- 325.734.098.305,41 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 608.411.715,90 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 311.662.473.538,77 EUR. Dit is een vermeerdering met  2.189.465.052,11 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand februari van 2.191.442.473,26 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 3.267.364,49 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 5.244.785,64 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand februari 2009 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

* Een bedrag van 3.254.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties werd uitgegeven :
- 274.000.000,00 EUR als speciale niet-competitieve inschrijvingen van 2/2/2009 (aanbesteding van januari 2009) ;
- 2.980.000.000,00 EUR via de gebruikelijke aanbesteding in februari.

* De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 1.604.297.544,98 EUR.

Eind februari 2009 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 81,9 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,8 % op het einde van de maand februari 2008. De schuld in euro vertegenwoordigde 98,2% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,5 % eind februari vorig jaar.