20 mrt 2012 16:10

Toestand van de schuld van de federale Staat eind februari 2012.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind februari 2012 bedroeg de federale staatsschuld 365.803.731.406,30 EUR, zijnde: 

365.423.211.813,18 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;

380.519.593,12 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 349.931.730.892,90 EUR. Dit is een vermeerdering met 2.232.011.157,12 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage): 

  • een netto te financieren saldo voor de maand februari van 2.231.716.028,98 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 925.795,69 EUR;
  • een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 630.667,55 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand februari 2012 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden: 

  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 420.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 2.992.263.546,51 EUR.

Eind februari 2012 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 86,7 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,2 % op het einde van de maand februari 2011. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind februari vorig jaar.