13 feb 2009 16:17

Toestand van de schuld van de federale Staat eind januari 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind januari 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind januari 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind januari 2009

Toestand van de schuld van de federale Staat eind januari 2009

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind januari 2009 bedroeg de federale staatsschuld 322.548.747.424,22 EUR, zijnde :

- 321.935.090.922,68 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 613.656.501,54 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 309.473.008.486,66 EUR. Dit is een vermeerdering met  6.626.443.864,65 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) een netto te financieren saldo voor de maand januari van 1.890.597.418,20 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 4.735.846.446,45 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand januari 2009 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.012.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

- De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven : de OLO 315, eindvervaldag 28 maart 2019.  De lening werd uitgegeven onder pari (98,819 %). Ten einde een voldoende volume bij de uitgifte en bijgevolg liquiditeit te waarborgen en om een ruimere plaatsing bij buitenlandse investeerders te bewerkstelligen, werd bij de uitgifte een beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 4.000.000.000,00 EUR te plaatsen. Het gaat om een nieuwe benchmark OLO op 10 jaar met rentevoet 4,00 %.

- De Staat heeft de schulden van het FSI (Fonds voor Spoorweginfrastructuur) overgenomen voor een totaal bedrag van 4.268.587.588,48 EUR.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 5.093.797.556,54 EUR.

Eind januari 2009 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 81,8 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,4 % op het einde van de maand januari 2008. De schuld in euro vertegenwoordigde 97,8% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,5 % eind januari vorig jaar.